Algemene voorwaarden

Voor Vexorfield geldt, dat voor alle informatie die haar in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend wordt, een geheimhoudingsplicht binnen de daarvoor bestemde wettelijke kaders.

Korte introductie

Alle producten, intellectuele eigendomsrechten en alle bijbehorende onderdelen zoals, maar niet uitsluitend, foto’s, kunstwerken, designs, illustraties en ontwerpen intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst en afbeeldingen op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij Vexorfield en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vexorfield is niet toegestaan.

De op deze website getoonde informatie wordt door Vexorfield met constante zorg en aandacht samengesteld. Echter is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Vexorfield sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of het eventueel niet goed functioneren van de website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vexorfield is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Op al onze diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene voorwaarden zijn ook op aanvraag verkrijgbaar.

Definities algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Vexorfield, gevestigd te Wageningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 72955090;
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee Vexorfield een overeenkomst is aangegaan, of waarvoor Vexorfield een aanbod heeft uitgebracht.
Producten: Intellectuele eigendomsrechten en alle bijbehorende onderdelen zoals, maar niet uitsluitend, foto’s, kunstwerken, designs, illustraties, ontwerpen en concepten;
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Vexorfield en de klant tot koop van het Product, alsmede alle wijzigingen of aanvullingen hierop. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Vexorfield gesloten overeenkomsten vanaf 1 januari 2020

OVEREENKOMST Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Vexorfield een door de klant geaccepteerde overeenkomst ontvangt. Tot het ontstaan van de Overeenkomst is Vexorfield gerechtigd om wijzigingen in het aanbod aan te brengen of het aanbod in te trekken. Vexorfield is niet verplicht een aanvraag te accepteren. Van de algemene voorwaarden afwijkende of aanvullende afspraken zijn slechts van toepassing indien deze door zowel de Klant als Vexorfield uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

COPYRIGHT Alle producten, intellectuele eigendomsrechten en alle bijbehorende onderdelen zoals, maar niet uitsluitend: foto’s, kunstwerken, designs, illustraties en ontwerpen intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, de informatie, tekst en afbeeldingen op deze website en op de lay-out en vormgeving van onze website en designs berusten bij Vexorfield en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vexorfield is niet toegestaan.

DISCLAIMER De op deze website getoonde informatie wordt door Vexorfield met constante zorg en aandacht samengesteld. Echter is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
Vexorfield sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of het eventueel niet goed functioneren van de website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE Levering fotomateriaal De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen 8 weken na de shoot geleverd, tenzij anders is overeengekomen. De beeldselectie van de reportage wordt door Vexorfield gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Vexorfield bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk. Vexorfield mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang (bijvoorbeeld tijdens verzoekjes van derden om statische detailfoto’s van producten te registreren) tijdens de shoot. Opdrachtgever mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina, instagram en linkedin van Vexorfield, kortom met de naamsvermelding, er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een website is toegestaan, mits de volgende copyright vermelding wordt gebruikt: foto: Vexorfield (www.vexorfield.nl). Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

AUTEURSRECHT INTELLECTUEEL EIGENDOM (FOTO’S, DESIGNS, ILLUSTRATIES, ONTWERPEN) Het auteursrecht van producten, intellectuele eigendomsrechten en alle bijbehorende onderdelen zoals, maar niet uitsluitend, foto’s, kunstwerken, designs, illustraties en ontwerpen intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst en afbeeldingen berust ten alle tijden bij Vexorfield Het is niet toegestaan producten, intellectuele eigendomsrechten en alle bijbehorende onderdelen zoals, maar niet uitsluitend, foto’s, kunstwerken, designs, illustraties en ontwerpen intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst en afbeeldingen van Vexorfield, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen of te gebruiken en kopiëren zonder vermelding van copyright tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan om producten voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, deze licentie voorwaarden staan vermeld op de betreffende licentiefactuur. Het is niet toegestaan producten, intellectuele eigendomsrechten en alle bijbehorende onderdelen zoals, maar niet uitsluitend, foto’s, kunstwerken, designs, illustraties en ontwerpen, intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, tekst en afbeeldingen in te sturen naar (foto/design) wedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Vexorfield. De klant geeft Vexorfield toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De klant mag producten voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: foto’s, kunstwerken, designs, illustraties of ontwerpen gemaakt door Vexorfield naast vermelding van de website: http://www.vexorfield.nl

EIGENDOM FOTO’S (Fotografie) producten, intellectuele eigendomsrechten en alle bijbehorende onderdelen zoals, maar niet uitsluitend, foto’s, kunstwerken, designs, illustraties en ontwerpen intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten uit de reportage mogen door Vexorfield gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Vexorfield blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

BEWAREN VAN BESTANDEN De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Na het aanleveren van de bestanden kan er geen beroep meer worden gedaan op de geleverde producten en diensten.

WIJZE VAN BETALEN (DIENSTEN) De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald. Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd dan zal 15% van het afgesproken bedrag door de opdrachtgever als compensatie worden betaald.

KUNSTWERKEN EN INTELLECTUEEL EIGENDOM Producten van Vexorfield zijn te koop vanuit haar website http://www.vexorfield.nl Bij aanschaf van een product of dienst gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden.

LEVERING BINNEN NEDERLAND Producten worden verzonden met POSTNL of DHL.

INTERNATIONALE LEVERING Producten buiten Nederland worden geleverd via ups of dhl. Jouw bestelling wordt verwerkt binnen 14 dagen, het tot 10 weken duren voordat het Product arriveert. internationale kosten worden bij de koper in rekening gebracht. Als de verpakking beschadigd is tijdens het bezorgen dan kan je het pakketje weigeren met reden dat het pakket is beschadigd. damaged – return to sender. Of dien direct een claim in bij de verzender. bewaar alle dozen en verpakkingsmateriaal en maak foto’s. Stuur deze gegevens naar contact@vexorfield.nl

MAATWERK Voor maatwerk wordt eerst een offerte gemaakt en dient de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

RETOURNEREN (KUNSTWERKEN) Producten kunnen binnen 7 dagen worden geretourneerd. alle items moeten intact zijn. verzending schade wordt niet vergoed.

PRIVACYBELEID EN COOKIES De persoonlijke gegevens die u op deze website invult worden uitsluitend door Vexorfield gebruikt ten behoeve van het specifieke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Vexorfield respecteert de privacy van alle gebruikers van studioluux.com en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Vexorfield verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Vexorfield gebruikt uw gegevens uitsluitend met uw toestemming, en zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken. Tijdens uw gebruik van deze website kan Vexorfield de volgende gegevens verzamelen: Contactformulier De persoonlijke gegevens die u hier invult gebruikt Vexorfield om uw vraag of opmerking snel te kunnen behandelen, en zonodig contact met u op te nemen. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Tijdens de verwerking voldoen we aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat we: duidelijk onze doelen duidelijk maken voordat we persoonsgegevens verwerken, door deze Privacyverklaring te gebruiken; onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; vraag eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming vereist is; passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en we eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken; respecteren uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard. Vexorfield is de partij die verantwoordelijk is voor alle gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden aan dat u dit samen met de algemene voorwaarden aandachtig leest.

STATISTIEKEN EN PROFILERING We houden statistieken bij over het gebruik van onze service. Deze statistieken helpen ons bijvoorbeeld om u alleen informatie te tonen die voor u relevant is. We kunnen persoonlijke gegevens combineren om meer over u te weten te komen. We zullen natuurlijk te allen tijde uw privacy respecteren. Als u niet wilt dat wij deze statistieken uitvoeren, laat het ons dan weten. Voor dit doel gebruiken we uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer, ip-adres, geslacht, e-mailadres en geboortedatum. We doen dit op basis van uw toestemming.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of om een verzoek in te dienen. Voor dit doel gebruiken we uw e-mailadres, telefoonnummer en naam- en adresgegevens. We doen dit op basis van uw toestemming. We slaan deze informatie op totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. We hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden in onze producten en / of diensten te informeren. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt ook uw account gebruiken om dit te doen. U kunt ook onze portal gebruiken om dit te doen. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst met abonnees, alleen met uw toestemming. We slaan deze informatie op totdat u uw abonnement opzegt.

VERSTREKKEN AAN DERDEN We werken samen met andere organisaties, zoals MailChimp of andere mailplatforms die uw persoonlijke gegevens kunnen ontvangen. Van deze partijen is MailChimp gevestigd buiten de EU.

VERSTREKKEN AAN DERDEN We werken samen met andere organisaties die uw persoonlijke gegevens kunnen ontvangen. Om uw bestellingen af te handelen, werken wij samen met: Onze verzendingsbedrijven PostNL, TNT, DHL, UPS en FedEx Onze betalingsproviders Paypal en Mollie Van deze partijen zijn Paypal, DHL, UPS en FedEx buiten de EU gevestigd.

BEVORDERING Anders dan de advertenties op de website, kunnen we u informeren over nieuwe producten of services: per post per email via sociale media per telefoon U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke letter bevat instructies over hoe dit te doen. Bovendien bevat elke e-mail een annuleringslink. Op sociale media kunt u ons blokkeren of de annuleringsoptie gebruiken. U kunt ons ook laten weten wanneer we u bellen. U kunt ons ook informeren via uw account. Verder kunt u ons informeren via de portal.

PUBLICATIE We zullen uw klantgegevens niet publiceren.

VERSTREKKEN AAN DERDEN Behalve de hierboven genoemde partijen, verstrekken wij onder geen beding uw persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of organisaties, tenzij dit wettelijk verplicht is. Onze website is voorzien van sociale media-knoppen. Deze knoppen worden gebruikt door de aanbieders van deze services om uw persoonlijke gegevens te verzamelen.

STATISTIEKEN We houden statistieken bij over het gebruik van onze service

COOKIES Onze service maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan, zodat u die informatie niet opnieuw hoeft in te vullen. We kunnen ze ook gebruiken om te zien of u ons opnieuw bezoekt. De eerste keer dat u onze service bezoekt, laten we u een kennisgeving zien met uitleg over onze cookies en vragen wij u om toestemming voor het gebruik van deze cookies. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browserinstelling, maar sommige delen van onze website werken daardoor mogelijk niet correct. We hebben afspraken gemaakt met andere partijen die cookies op onze website plaatsen. Niettemin kunnen we niet volledig controleren wat ze doen met hun cookies, dus lees ook hun privacyverklaringen.

GOOGLE ANALYTICS We gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website bij te houden en om rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. We staan Google toe informatie die is verkregen door Analytics te gebruiken voor andere Google-services en we maken de IP-adressen niet anoniem.

VEILIGHEID We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. We nemen met name de volgende maatregelen: Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord We nemen fysieke maatregelen om de toegang tot de systemen waarin de persoonlijke gegevens worden opgeslagen te beveiligen Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om alle informatie tussen u en onze website te coderen bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens We houden logboeken bij van alle verzoeken om persoonlijke gegevens

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING We hebben een zogenaamde functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor privacyaangelegenheden binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Natalie Ristic en is per e-mail (vexorfield@gmail.com) beschikbaar voor al uw vragen en verzoeken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

INSPECTIE EN WIJZIGING VAN UW GEGEVENS U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over ons privacybeleid, algemene voorwaarden of uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, wijzigen of verwijderen. Je hebt het volgende recht: Geïnformeerd worden over welke persoonlijke gegevens we hebben en waarvoor we het gebruiken; Inspectie van de persoonlijke gegevens die we van u bewaren; Verkeerde gegevens gecorrigeerd hebben; Verzoek om verouderde persoonlijke gegevens te verwijderen; Trek uw toestemming in; Voorwerp voor bepaald gebruik. Houd er rekening mee dat u altijd duidelijk maakt wie u bent, zodat we kunnen garanderen dat we de gegevens niet wijzigen of verwijderen van de verkeerde persoon.

home